>> Informacja dla SPRZEDAWCÓW: zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej z województwa małopolskiego do rejestracji oraz zamieszczania oferowanych produktów i usług na platformie sprzedażowej.    

Darmowe ogłoszenia dla przedsiębiorców. Załóż konto oraz dodaj ogłoszenie za darmo

Wersja kontrastowa AAA

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz odbudowy

Profil firmy: Stowarzyszenie Dajmy Nadzieję Zobacz produkty tego sprzedawcy

O firmie

Dane

Stowarzyszenie Dajmy Nadzieję

Plac Dietla 4A

34-460 Szczawnica

Informacje

 

Stowarzyszenie „Dajmy Nadzieję” prowadzi wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjno medycznego takiego jak”

Łóżka rehabilitacyjne (elektrycznie podnoszone, opuszczane, podnoszone plecy, nogi)

Materace przeciwodleżynowe

Koncentratory tlenu.

Nebulizatory

Wózki inwalidzkie

Rollatory

Chodziki (balkoniki)

Kule łokciowe i pachowe

Rowerki treningowe

Ssaki medyczne (do odsysania flegmy śliny)


Napisz do nas

Regulamin

Regulamin

Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego
 Stowarzyszenia Dajmy Nadzieję

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Terapeutycznego, zwana dalej „Wypożyczalnią” funkcjonuje w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia Dajmy Nadzieję.

2. Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystanie
z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.

3.Wypożyczalnia realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

1) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego ,

2) konserwację i naprawę sprzętu, o którym mowa wyżej,

3) współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w szczególności domami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi wykonującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi w zakresie wypożyczania sprzętu tym jednostkom i organizacjom.

4. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, jakim dysponuje Wypożyczalnia dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Stowarzyszenia.

5. Za bieżące funkcjonowanie wypożyczalni i nadzór nad jej działalnością odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział II

Zasady wypożyczenia sprzętu

 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby niepełnosprawne i starsze oraz ich rodziny.

2. Osoba zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu składa ustną deklaracje w sprawie wypożyczenia sprzętu.

3. Stowarzyszenie ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku, gdy:

  1. wnioskodawca korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go zagubił,

b) wnioskodawca nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia,

c) braku sprzętu.

4. Wypożyczenie sprzętu odbywa się odpłatnie lub bezpłatnie na podstawie umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia (zwaną dalej Wypożyczającym), która określa szczegółowe warunki wypożyczenia sprzętu.

5. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem biura Stowarzyszenia oraz po podpisaniu umowy wypożyczenia oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość Wypożyczającego (dowód osobisty lub prawo jazdy). W przypadku, gdy Wypożyczający nie może osobiście wypożyczyć sprzętu, upoważnia korzystając z przygotowanego druku, trzecią osobę reprezentującą go w chwili podpisywania umowy. Osoba upoważniona winna posiadać dokument tożsamości.

6. Sprzęt zostaje wypożyczony bezterminowo.

7. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie 7 dni licząc od daty upływu okresu określonego w umowie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu Wypożyczalnia może odebrać sprzęt. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony przez Wypożyczającego.

8. Zmiana użytkownika sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Stowarzyszenia poprzez zawarcie nowej umowy.

 

 

 

Rozdział III

Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt

 

1. Po zakończeniu wypożyczenia Wypożyczający obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni
w stanie niepogorszonym.

2. Wypożyczający odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych.

3. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

4. Stowarzyszeniu przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Wypożyczającego, oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami Sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Sprzętu bądź też w razie powierzenia Sprzętu osobie trzeciej bez zgody Stowarzyszenia. Ponadto Stowarzyszenie może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zwrotu sprzętu.

5.Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 

 

Rozdział IV

Zasady ewidencjonowania sprzętu

 

1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się imię i nazwisko wypożyczającego, datę wypożyczenia i zwrotu sprzętu, podpis przedstawiciela Wypożyczalni.

2. Poza dokumentacją, o której mowa w ust 1. prowadzi się zbiorczą ewidencję posiadanego przez

Wypożyczalnię sprzętu zawierającą w szczególności następujące dane: nazwa i nr katalogowy sprzętu; datę udostępnienia i zwrotu sprzętu; imię i nazwisko oraz adres Wypożyczającego, uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu, sposób zabezpieczenia, podpisy przedstawicieli Wypożyczalni
i Wypożyczającego.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

1.Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić
i przetwarzać dane osobowe Wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.

2.Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy wypożyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje wiążące podejmuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Reklamacje i zwroty

Po ustaleniu telefonicznym z praownikiem wypożyczalni.

Koszty i terminy dostaw

Transport w każde miejsce Małopolski po wcześniejszym ustaleniu terminu i kosztów dostawy naszym transportem, lub odbiór osobisty w wypożyczalni po wcześniejszym ustaleniu termiu.

Sposoby płatności

Przelew na konto bankowe, wpłaty gotówkowe.