>> Informacja dla SPRZEDAWCÓW: zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej z województwa małopolskiego do rejestracji oraz zamieszczania oferowanych produktów i usług na platformie sprzedażowej.    

Darmowe ogłoszenia dla przedsiębiorców. Załóż konto oraz dodaj ogłoszenie za darmo

Wersja kontrastowa AAA

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz odbudowy

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ SKLEP ES

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Platforma internetowa Sklep ES jest platformą handlową on-line dostępną pod adresem internetowym http://sklep.es.malopolska.pl/, prowadzoną przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, adres poczty elektronicznej: biuro@rops.krakow.pl).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Sprzedawców, jak i Klientów (konsumentów oraz przedsiębiorców) korzystających ze Platformy Internetowej.

 

II. DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1) ROPS: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

2) Podmiot ekonomii społecznej:

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

i. centrum integracji społecznej (CIS) i klub integracji społecznej (KIS), o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1828);

ii. zakład aktywności zawodowej (ZAZ) i warsztat terapii zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.);

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.);

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej:

i. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

ii. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.);

iii. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%;

3) Sprzedawca: Podmiot ekonomii społecznej mający siedzibę na terenie województwa małopolskiego, oferujący Produkty lub Usługi w ramach Platformy Internetowej;

4) Usługodawca: ROPS;

5) Platforma Internetowa: platforma handlowa on-line pod nazwą Sklep ES, dostępna pod adresem internetowym http://sklep.es.malopolska.pl/;

6) Regulamin: niniejszy regulamin;

7) Klient:

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą;

8) Produkt - dostępna na Platformie Internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; 

9) Usługa - dostępna na Platformie Internetowej usługa będąca odpowiednio przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług między Klientem a Sprzedawcą; 

10) Dzień roboczy -  jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

11) Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

12) Usługobiorca:

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;

13) Konto - Usługa Elektroniczna: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;

14) Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna: interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

15) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

16) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Produktu lub Produktów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;

17) Umowa o Świadczenie Usług - umowa o świadczenie Usługi lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;

18) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

19) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

20) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 683)

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Produkcie lub Produktach - należy przez to rozumieć także odpowiednio Usługę lub Usługi;

2) Umowie Sprzedaży - należy przez to rozumieć także Umowę o Świadczenie Usług.

 

III. Ogólne warunki korzystania z Platformy Internetowej

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.es.malopolska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. Sprzedawca samodzielnie ustala treść oferty, która zostaje następnie zamieszczona na Platformie Internetowej przez Usługodawcę. Treść oferty musi odpowiadać rzeczywistemu stanowi faktycznemu i prawnemu. Treść oferty nie może wprowadzać w błąd. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania na Platformie Internetowej Ofert Produktów/Usług, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również innych Ofert, w szczególności tych, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji Ofert naruszających postanowienia Regulaminu, w szczególności, gdy zawiera ona treści uznawane za obraźliwe, narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, lub wprowadza w błąd.

 

IV. Rejestracja i prowadzenie konta

1. Usługobiorcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 lat ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sprzedawca dokonuje rejestracji Konta poprzez poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: http://sklep.es.malopolska.pl w zakładce „Rejestracja”, opcja „dla Sprzedawców”, w szczególności poprzez wskazanie swojej lokalizacji, nazwy firmy, numer NIP, imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail i hasła do konta na Platformie Internetowej.

3. Klienci dokonują rejestracji Konta poprzez poprawne wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie: http://sklep.es.malopolska.pl w zakładce „Rejestracja”, opcja „dla Klientów”, w szczególności poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz hasła do Konta na Platformie Internetowej.

4. Klienci, którzy chcą utworzyć Konto „Firmowe”, oprócz informacji wskazanych w ust. 3, muszą podać dodatkowo lokalizację, firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

5. Poprzez prawidłowe wypełnienie formularza oraz wybranie opcji „Zarejestruj” konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy Internetowej.

6. Usługobiorca ma obowiązek podania prawdziwych danych i ich aktualizacji. Wykrycie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.

7. Dokonując rejestracji na Platformie Internetowej, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami.

8. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto.

9. W przypadku stwierdzenia łamania przez Usługobiorcę zasad niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo zablokować dane Konto na stałe bądź tymczasowo.  

10. Usługobiorca może usunąć swoje konto poprzez kliknięcie polecenia „usuń konto” w panelu „Moje konto”. Administrator rozpatrzy wniosek w ciągu kilku dni roboczych. Należy pamiętać, iż warunkiem usunięcia konta przez Sprzedawcę jest konieczność zakończenia bądź usunięcia wszelkich jego ofert.

11. Istnieje możliwość dokonania zakupu Produktów lub Usług za pomocą Platformy Internetowej także bez rejestracji Konta. Wszelkie niezbędne do dokonania transakcji dane Kupującego, są przez niego wskazywane w formularzu udostępnianym po potwierdzeniu złożenia zamówienia i wybraniu opcji „Zakupy bez rejestracji”.

 

V. Transakcje

1. W ramach Platformy Internetowej, możliwość zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług występuje wyłącznie z opcją „kup”, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Produktów lub świadczenie usług po stałej, określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Produktów.

2. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do właściwości Produktów i oferowanych Usług (stan Produktów, jakość, pochodzenie, marka czy producent). Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

3. Sporządzenie Oferty jest tożsame oświadczeniem Sprzedającego, że Sprzedający jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

4. Usługodawca dokonuje publikacji Oferty niezwłocznie po otrzymaniu jej od Sprzedającego, o ile Oferta ta spełnia warunki określone w pkt. III ust. 3 Regulaminu.

5. Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty. Zmiana Oferty nie będzie odnosiła skutku wobec Kupujących, którzy zawarli ze Sprzedającym umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług przez datą wprowadzenia zmian do Oferty.

6. Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice Produktu/Usługi.

 

VI. Zawarcie umowy

1. Usługodawca nie jest stroną Umów Sprzedaży oraz Umów o Świadczenie Usług zawieranych pomiędzy Sprzedawcami a Klientami i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Klient są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

2. Klient zawiera umowę ze Sprzedawcą, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „złóż zamówienie”.

3. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem i Sprzedawcą wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa powyżej, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, a w przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, dane zamieszone w formularzu „Dane Zamawiającego”.

4. Klient, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Produkty lub Usługi bezpośrednio Sprzedawcy w sposób wskazany w trakcie składania zamówienia.

5. Sprzedawcy udostępniają Kupującym wszystkie lub wybrane następujące sposoby płatności:

1) płatność przelewem online na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

3) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 

VII. Opłaty

Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne.

 

VIII. Rola Usługodawcy

1. Usługodawca nie jest stroną zawieranych umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2. Usługodawca nie pośredniczy w zawieraniu transakcji między Sprzedającym a Kupującym na stornie portalu Internetowego. Usługodawca nie odpowiada za zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji, a także ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych przez Sprzedawcę Towarów, a także prawdziwość i rzetelność informacji zamieszczonych w Ogłoszeniu.

4. Zawartość Platformy Internetowej, włącznie m. in. z tekstami, grafikami, zdjęciami, i oprogramowaniem, jest własnością Usługodawcy lub Sprzedawcy. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami.

 

IX.Kontakt

Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

1. pisemnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

2. elektronicznej na adres: sklep@rops.krakow.pl

 

X. Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jedynie w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Platformy Internetowej.

3. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Usługobiorcy mają prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

4. Usługodawca udostępni dane osobowe Usługobiorców jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

5. Platforma Internetowa wykorzystuje pliki „cookies”. „Cookies” to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Platformy Internetowej, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Platformy Internetowej. Dane uzyskane z plików „cookies” są anonimowe.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Usługobiorców w zakresie Ofert umieszczonych na Platformie Internetowej przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości zawierającej link do zmodyfikowanego Regulaminu. Usługobiorca powinien powiadomić Usługodawcę o braku akceptacji przez Usługobiorcę zmiany Regulaminu poprzez kliknięcie w stosowny odnośnik zawarty w przesłanej wiadomości. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wnioskiem o usunięcie Konta Usługobiorcy.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Regulamin dostępny jest na stronie Platformy Internetowej.