>> Informacja dla SPRZEDAWCÓW: zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej z województwa małopolskiego do rejestracji oraz zamieszczania oferowanych produktów i usług na platformie sprzedażowej.    

Darmowe ogłoszenia dla przedsiębiorców. Załóż konto oraz dodaj ogłoszenie za darmo

Wersja kontrastowa AAA

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz odbudowy

Deklaracja dostępności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sklep.es.malopolska.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Niektóre treści nie są dostosowane cyfrowo. Podlegają wyłączeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. a) ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-08.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Roksana Mirek, rmirek@rops.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 124220636 wew. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki w Krakowie znajduje się w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32.

 1. Budynek wyposażony jest w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

 2. Przed progiem drzwi wejściowych zamontowana jest rampa dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku znajdują się kolejne drzwi prowadzące do holu. Po lewej stronie drzwi prowadzących do holu znajduje się przycisk przywołujący.

 3. Budynek jest trzypiętrowy. W budynku nie ma windy. Parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

 5. Na parkingu zostało wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Znajduje się przy bocznym parkingu.

 6. W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

 7. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe, oznaczenia w druku powiększonym.

 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. Możliwe jest skorzystanie z wideotłumacza języka migowego na miejscu i online.

Siedziba Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.

 1. Budynek wyposażony jest w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

 2. Pomieszczenia biurowe ośrodka znajdują się na parterze ooraz I piętrze budynku. Po lewej stronie przy wejściu znajduje sie przycisk przywołujący. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchu odbywa się na parterze budynku.

 3. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

 4. W budynku nie ma windy.

 5. Na parkingu zostało wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Znajduje się przy wejściu do budynku.

 6. W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

 7. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe, oznaczenia w druku powiększonym.

 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. Możliwe jest skorzystanie z wideotłumacza języka migowego na miejscu i online.

 

Informacje o zadaniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w tekście łatwym do czytania i rozumienia, w pliku odczytywanym maszynowo oraz w polskim języku migowym znajdują się w zakładce dotyczącej udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami