>> Informacja dla SPRZEDAWCÓW: zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej z województwa małopolskiego do rejestracji oraz zamieszczania oferowanych produktów i usług na platformie sprzedażowej.    

Darmowe ogłoszenia dla przedsiębiorców. Załóż konto oraz dodaj ogłoszenie za darmo

Wersja kontrastowa AAA

Profil firmy: Stowarzyszenie Pomocy Szansa Zakład Aktywności Zawodowej Zobacz produkty tego sprzedawcy

O firmie

Dane

Stowarzyszenie Pomocy Szansa

Zakład Aktywności Zawodowej

Witowice 60 A

32 - 250 Charsznica 

NIP 659 14 38 405

NR  rachunku bankowego  53845000050030030143390003

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Szansa

Zakład Aktywności Zawodowej

Witowice 60 A

32 - 250 Charsznica

tel 41383 68 41                                          

Informacje

Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa.

Zakład zatrudnia osoby niepełnosprawne dając im szansę usamodzielnienia.

Przygotowuje do życia w otwartym środowisku, uczestnictwa w życiu społecznym oraz przysposobienia do pracy na otwartym rynku pracy.

W ramach swojej działalności oferujemy Państwu produkty wykonane na pracowniach :

- stolarskiej

- ceramicznej

- decoupage

- zdobienia figurek gipsowych

Świadczymy również usługi z zakresu pielęgnacji terenów zielonych oraz pranie dywanów i tapicerek samochodowych.

 

 


Napisz do nas

Regulamin

 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej http://sklep.es.malopolska.pl  oferowanych do sprzedaży.

W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym i zarejestrowaną na  http://sklep.es.malopolska.pl nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”. Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia. 

Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu). 

§ 2 Ochrona danych osobowych 

Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika na platformie internetowej.
Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych. 
Informujemy Państwa, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nasz Sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone  zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej http://sklep.es.malopolska.pl  poprzez usunięcie profilu użytkownika. 

§ 3 Oferowany towar i cena 

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz Sklep za pośrednictwem  http://sklep.es.malopolska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz Sklep. 
W przypadku zakupu określonego towaru Klient uzyska informację o oferowanym towarze, 
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT. 

§ 4 Przebieg transakcji 

W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik rejestruje się na platformie  http://sklep.es.malopolska.pl następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy  http://sklep.es.malopolska.pl . Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu. 
W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży. 
Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru w magazynie. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 
Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. 
Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa wybrany produkt. W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, dokonujemy wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia klienta. 
Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru oraz kraju jego doręczenia i jest podawany podczas składania zamówienia. 
Wraz z towarem, zgodnie z wyborem Klienta, wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować. 
W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru). § 5. Zwrot towaru i anulowanie transakcji 

Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru. 
Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym wraz z paragonem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego. 
Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie. 
Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu) 
Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient. 

§ 6. Procedura reklamacyjna 

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 
W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail km@spszansa.pl. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji. 
Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną. 
Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 
Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. 

§ 7.  Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225). 
Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej http://sklep.es.malopolska.pl  oferowanych do sprzedaży.

W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym i zarejestrowaną na  http://sklep.es.malopolska.pl nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”. Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia. 

Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu). 

§ 2 Ochrona danych osobowych 

Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika na platformie internetowej.
Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych. 

§ 3 Oferowany towar i cena 

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz Sklep za pośrednictwem  http://sklep.es.malopolska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz Sklep. 
W przypadku zakupu określonego towaru Klient uzyska informację o oferowanym towarze, 
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT. 

§ 4 Przebieg transakcji 

W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik rejestruje się na platformie  http://sklep.es.malopolska.pl następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy  http://sklep.es.malopolska.pl . Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu. 
W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży. 
Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 
Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. 
Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio przelewu bankowego ) wysyłamy do Państwa wybrany produkt. W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, dokonujemy wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia klienta. 
Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru oraz kraju jego doręczenia i jest podawany podczas składania zamówienia. 
Wraz z towarem, zgodnie z wyborem Klienta, wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować. 
W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru). § 5. Zwrot towaru i anulowanie transakcji 

Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru. 
Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym wraz z paragonem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego. 
Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie. 
Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu) 
Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient. 

§ 6. Procedura reklamacyjna 

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 
W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail km@spszansa.pl. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji. 
Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną. 
Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 
Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225). 
Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

Reklamacje i zwroty

1. W przypadku niezgodności produktu z zamówieniem oraz w przypadku stwierdzenia wad produktów, kupujący ma prawo złożyć reklamację.

2. Do uwzględnienia reklamacji niezbędny jest protokół szkody podpisany przez kupującego i dostawcę przesyłki.

3. Warunkiem rozpztrzenia reklamacji jest przesłanie produktu na adres sprzradającego wraz z protokołem szkody, załączonym opisem szkody i rachunkiem.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej reklamowany produkt wraz z wymaganymi dokumentami jednak nie później niz 14 dni a gdyby było to niemożliwe poinformuje w tym okresie klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. W zależności od żadania kupującego sprzedający zwraca wartość produktu lub przesyła nowy. niewadliwy towar na swój koszt. 

   Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie kupującego, oraz takie, które zostały na jego życzenie zmodyfikowane. 

 6. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

W przypadku chęci odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy poinformować o tym sprzedawcę Stowarzyszenie Pomocy Szansa Zakład Aktywności Zawodowej Witowice 60A, 32-250 Charsznica, adres e-mail:km@spszansa.pl składając jednoznaczne oświadczenie woli (poprzez wysłanie tradycyjnego listu lub maila). 
Kupujący może skorzystać z załączonego wzoru odstąpienia od umowy. 
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać do sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
Zwracany produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę jedynie wówczas, gdy zostanie odesłany w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu nie zawierającym żadnych uszkodzeń. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. 

Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient. 

Sprzedawca dokona zwrotu ceny w terminie 14 dni od przyjęcia zwracanego Produktu. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży 

W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy wypełnić poniższy formularz i wysłać go do sprzedawcy: 

— Niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie umowy kupna-sprzedaży następującego towaru:………………………………………………………………………………………………... 
— Towar zamówiłem dnia ………. / otrzymałem dnia ………….. 
— Imię i Nazwisko konsumenta 
— Adres konsumenta 
— Podpis konsumenta (tylko przy wersji papierowej) 
— Data

 

 

Koszty i terminy dostaw

Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem 

- Poczty Polskiej

- wskazanej na formularzu zamówienia firmy kurierskiej

 

Koszty przesyłki 

35 zł płatność przy odbiorze

 

Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedawcy, . 

Termin dostawy  zamówienia wynosi do 7 dni.

Sposoby płatności

Płatność przy odbiorze